កាតហ្គេមដែលបានបោះពុម្ព

កាតហ្គេមដែលបានបោះពុម្ព

ក្រដាសសិល្បៈ 300/350/400gsm គឺជាជម្រើសក្រដាសដ៏ល្អសម្រាប់កាតហ្គេម កម្រាលឈើធ្វើឱ្យកាតប្រើប្រាស់បានយូរ និងងាយស្រួលសម្រាប់ក្មេង។